• Airiños de Orbazai

  Asociación cultural sin ánimo de lucro, para a difusión e posta en valor da Cultura Galega
  Ler Máis
 • Grupo de Música

  Actuacións e clases para nenos e adultos de gaita, percusión, acordeón, cantareiras,....
  Ler Máis
 • Grupo de Baile

  Baile Galego para adultos e nenos dende 4 anos.O grupo de baile, asiste a encontros en diversas zoas. Consulta a programación.
  Ler Máis
 • Grupo de Canto

  Grupo de cantareiras e cantareiros.Acompañamento de pandeireta, gaita, tamboril e bombo.
  Ler Máis
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Casa da Cultura de Sober

Sábado, 9 de decembro, ás 20h

Actuación musical a cargo de Airiños de Orbazai

ORGANIZA: Asociación Cultural O Trícole

 • Programa “Musiqueando pola provincia de Lugo”, Deputación Provincial de Lugo , Area de Cultura

COLABORA: Concello de Sober

Cartel

San Froilán 2016

Día 5 Mércores San Froilán

 • 12:00 h / Ofrenda a San Froilán na Catedral de Lugo

Día 8 (Sábado)

 • Actuación para o programa da TVG "AQUÍ PORTUGAL". As 18:00 /h na Praza Maior de Lugo

Día 9 Domingo das mozas e dia do traxe tradicional galego

 • 20:00 h / Pasarrúas pola rúa Nova , praza da Soidade e zona dos viños
Programa San Froilán 2016

Galería de fotos San Froilán 2016

Presentación San Froilán 2016

Actuacións Luar, San Froilán e Tascas

 • San Froilán
 • San Froilán
 • San Froilán
 • TVG (Luar)
 • TVG (Luar)
 • TVG (Luar)
 • San Froilán
 • Música nas Tascas
 • Música nas Tascas

Airiños no San Froilán 2015

Para os que non puidestes ver a actuación de ‪#‎AiriñosdeOrbazai‬ na ‪#‎TVG‬ aquí tedes o enlace do programa. Primeiro pase 00:51:00.‪#‎Querquellequer‬ Segundo pase: 01:31.30 ‪#‎XotadeRial‬
Super User

Super User

Mércores, 16 Setembro 2015 13:31

Festas San Miguel de Orbazai

O domingo, día 23 de agosto, as 19:00 en Portomarín
Mércores, 15 Xullo 2015 10:06

Festa dos muiños

Airiños de Orbazai na V Mostra Labrega no concello de Meaño FESTA DOS MUIÑOS
Sábado, 11 Abril 2015 08:14

Cartel V Foliada

V Foliada de Orbazai

 

 

 

Domingo 21 de Setembro

 • Grupo de Música Tradicional AIRIÑOS DE ORBAZAI
 • Actuación as 14 / h Romaría da Virxe da Saúde en ADAI (Sta. Mª Madalena) LUGO

 

Festas San Miguel de Orbazai (LUGO)

Sábado 27 de Setembro

 • A partir das 10 da maña Alboradas: Escolas Airiños de Orbazai

Domingo 28 de Setembro

 • As 14,00 / h O grupo de música tradicional "AIRIÑOS DE ORBAZAI" fará una actuación no campo da festa da parroquia.

 

San Froilán 2014

Sábado 4 de Outubro

Grupo de música tradicional "Airiños de Orbazai". Concerto as 18,30 / h na Praza de Santa Maria LUGO

Domingo 5 de Outubro

Escolas de "Airiños de Orbazai". As 12,00 h / Ofrenda a San Froilan na Catedral de Lugo e as 13,00 h / na Feira de Artesanía e Gastronomía.

 

 Sábado 25 de Outubro

 • As 16,30 / h Escolas de "Airiños de Orbazai" participaran con una actuación músical na VI Edición de Tasca do Liño organizado polas mulleres de Insua San Bartolomeu Villalba (Lugo)

 

Venres 7 de Novembro

O grupo de música tradicional "Airiños de Orbazai", actuará en TVG programa de LUAR, coa presentación do seu primeiro traballo discográfico "PASOS DO MERA"

Mércores, 06 Agosto 2014 14:50

Festas de Castro Ribeiras de Lea

O Grupo de música tradicional "AIRIÑOS DE ORBAZAI" (Lugo) e  escolas , participarán no XIX aniversario de OS VALUROS  (Castro de Rei). 

O evento terá lugar no campo da festa de Castro Ribeiras de Lea o día 10 de Agosto (domingo) a partir das 17:30/h.

Xoves, 27 Febreiro 2014 09:37

Monte segadeOrbazai es una de las pocas parroquias del municipio en la que los vecinos no tienen que poner ni un duro para las fiestas, ya que se financian con parte del dinero que deja el monte, pero además llevan a cabo mejoras en la parroquia periódicamente. La compra y el arreglo de una casa para local social y la restauración de la iglesia son algunos ejemplos.

Los vecinos se constituyeron en comunidad de montes en julio de 1982 y firmaron un convenio con la Xunta mediante el cual es la administración quien se ocupa de cuidar el terreno. La Xunta planta, poda, tala..., aunque todas las acciones que se llevan a cabo deben ser aprobadas por los comuneros. Cuando se vende la madera, un porcentaje del beneficio suele ser para la administración y el otro, para los vecinos.

Desde 2007, el monte de Orbazai cuenta con un proyecto de ordenación, en el que se establecieron, por ejemplo, las especies a plantar. En este momento, la gran mayoría tienen pino pinaster y pino radiata. La única excepción es una pequeña porción del monte Segade, donde hay frondosas (roble americano, castaño, abedul...) y en torno a una hectárea en el monte Cotón, donde crecen cerezos. «Acordouse así cando se fixo o plan, para que non estivera todo a pino», explica el presidente de la comunidad, Pablo González.

Le acompañan en la directiva José María Real (secretario) y Ángel Seijo (tesorero), que recuerdan ya varias cortas. «Costa do Vilar plantouse por primeira vez hai uns 50 anos», calcula Seijo, que de niño pastoreaba las vacas de la familia cerca de lo que hoy es el merendero del monte Segade.

Y es que los montes de Orbazai, como casi todos, no siempre estuvieron dedicados a la producción forestal. Real recuerda cómo en alguna época se barajó alquilarlo a una empresa para el cultivo de habas y en otra se trató de repartirlo entre los vecinos. Ninguno de los proyectos salió adelante y hoy Orbazai cuenta con un monte ordenado y en plena producción. La próxima corta, entre este año y el que viene, será en el monte Segade.

Venres, 21 Febreiro 2014 19:01

Estatutos de Airiños de Orbazai

CAPÍTULO I

DA ASOCIACIÓN EN XERAL

 

Artigo 1º.-
1.- Constitúese unha asociación sen ánimo de lucro das previstas na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. A asociación ten a seguinte denominación “ASOCIACIÓN CULTURAL AIRIÑOS DE ORBAZAI"
2.- A asociación rexerase polos ditos estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

Artigo 2º.- O domicilio principal e permanente da asociación radicará na localidade de ORBAZAI (LUGO). “Casa Sociocultural” Lg: de A Torre, nº 1 Código Postal 27.297

Artigo 3º.- A asociación, en funcións dos seus fins e do emprazamento do seu domicilio social, exercerá fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial do Concello de LUGO.

Artigo 4º.-
1.- A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral Extraordinaria ou polas causas previstas na lexislación vixente.
2.- A asociación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución e o resto do ordenamento xurídico.

Artigo 5º.-
1.- Son fins principais da asociación:
Practica e propagación da musica tradicional galega,danza e música coral
Fomentar,  e encauzar a amizade e as iniciativas entre os amantes da música no  concello de Lugo.
Coordinar a súas actividades e traballar pola difusión das mesmas.
Lograr a formación musical dos seus integrantes.
Organizar e participar en actividades culturais e festivas de calquera índole.

2.- Para levar a cabo os seus fins, poderá a asociación organiza-las seguintes actividades:
Organización de foliadas, festas, encontros musicais, e calquera outra actividade relacionada coa música.
Proxección das actividades  dentro e fora da propia parroquia.
Organización de charlas, conferencias, coloquios, cursos... relacionados coa música.
Cooperación con outras asociacións culturais, veciñais, musicais, comunidade de montes, etc da parroquia de Orbazai e doutras localidades en materia de difusión musical, así como con outro tipo de entidades (corporacións municipais, centros educativos, etc).

Os beneficios que se obteñan por calquera concepto destinaranse exclusivamente ó cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nin outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

 

CAPÍTULO II

 

DOS ASOCIADOS

 

Artigo 6º. -
1.- Poderán ser integrantes da asociación todas aquelas persoas físicas, con plena capacidade de obrar e as persoas xurídicas tralo acordo do seu órgano competente, que non teñan débedas pendentes coa asociación e que reúnan os seguintes requisitos:
    a.Que vivan na parroquia de Orbazai ou teñan algún tipo de patrimonio ou relación familiar directa na parroquia.
    b.Tamén poderán ser incluídos os profesores das actividades que se desenvolvan.(Sen poder participar nos órganos de goberno e representación  desta asociación)
    c.Solicitar por escrito a condición de asociado.
    d.Sexan admitidos pola Xunta Directiva.
2.- Poderán ser integrantes da asociación na súa sección xuvenil, os menores non emancipados de máis de 14 anos co consentimento, documentalmente acreditado, das persoas que deban supli-la súa capacidade.
3.-Os acordos de admisión de asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva, unha vez recibida a petición por escrito da persoa que desexa ser admitida.

Artigo 7º.- Dentro da asociación poderán existi-las seguintes clases de asociados:
a) Fundadores, aquelas persoas que subscribiron a acta fundacional.
b) Numerarios, aquelas persoas que ingresaron con posterioridade á subscrición da acta fundacional.
c) Honorarios, aquelas persoas que, a xuízo da Asemblea Xeral, axuden de xeito notable ó desenvolvemento dos fins da asociación.
d) Xuvenís, aquelas persoas menores de 18 anos que participen na asociación, que estarán integradas na sección xuvenil, no seu caso.

Artigo 8º.
1.-A condición de asociado pérdese:
1. Por vontade propia.
2. Por falta de pago de 2 cotas.
3. Por incumprimento das súas obrigas ou a realización de accións que prexudiquen gravemente ós intereses da Asociación, previo expediente disciplinario, con audiencia do interesado.
4. Por falecemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.
2.-A expulsión de asociados e asociadas nos supostos dos apartados b) e c) do parágrafo anterior, será acordada pola Xunta Directiva, logo da audiencia do interesado. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral Extraordinaria e contra a súa resolución poderase recorrer ante a xurisdición ordinaria.

Artigo 9º.- Os asociados e asociadas teñen os seguintes dereitos:
1. Participar nas actividades da asociación e nos órganos de goberno e representación, exerce-lo dereito de voto, así como asistir á Asemblea xeral, de acordo cos estatutos.
2. Ser informado da composición dos órganos de goberno e representación da asociación, so seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade.
3. Ser oído con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el e ser informado dos feitos que dean lugar ás ditas medidas, debendo motivarse o acordo que, no seu caso, impoña a sanción.
4. Impugna-los acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á lei ou ós estatutos.
Os asociados e asociadas honorarios e xuvenís non intervirán na dirección da asociación nin nos órganos de representación dela. Os asociados e asociadas honorarios están facultados para asistir ás asembleas xerais con voz, pero sen voto.

Artigo 10º.- Son obrigas dos asociados e asociadas:
1. Comparti-las finalidades da asociación e colaborar para a súa consecución.
2. Paga-las cotas que se establezan.
3. Desempeña-los cargos para os que foron elixidos.
4. Acatar e cumpri-los acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e representación da asociación.
5. Acata-lo contido dos estatutos.
6. Ter unha boa conduta individual e cívica.

 

CAPÍTULO III

DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN

 

Artigo 11º.- A dirección e administración da asociación serán exercidas polo presidente, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.

Artigo 12º.
1.- O presidente da asociación será designado pola Asemblea Xeral entre os asociados e o seu mandato durará 2 anos. Será asistido nas súas funcións por un vicepresidente, que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.
2.- O presidente terá as seguintes atribucións:
a) Representa-la asociación perante calquera organismo público ou privado.
b) Convocar e presidi-las sesións que celebre a Xunta Directiva; presidi-las sesións da Asemblea Xeral; dirixi-las deliberacións dunha e outra, e decidir con voto de calidade, no caso de empate.
c) Executa-los acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
d) Ordena-los pagamentos acordados validamente.
e) Asina-las actas, certificados, pagamentos e outros documentos da asociación xunto co secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.

Artigo 13º.
1.- A Xunta Directiva estará formada polo presidente da asociación, un vicepresidente, un secretario, un tesoureiro e catro vocais.
2.- Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma gratuíta, sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados en que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa asociación.
As persoas elixidas para estes cargos deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade levada a cabo pola asociación.


3.- A Asemblea Xeral será a competente para elixi-los cargos da Xunta Directiva. A súa duración será por un período de 2 anos, aínda que poden ser obxecto de reelección indefinidamente.
4.- Os cargos cesarán na súa función por:
    a) facelemento da persoa física ou extinción da persoa xurídica.
    b) renuncia voluntaria.
    c) transcurso do prazo para o que foron elixidos.
    d) acordo de cesamento de toda a Xunta Directiva adoptado por 2/3 dos asociados reunidos en Asemblea Xeral extraordinaria convocada para tal efecto.
A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ó cesamento automático, senón que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ó día do sucesor.
As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva, serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por 8 persoas, que exercerán as funcións de presidente, vicepresidente secretario e tesoureiro. e catro vocais

Artigo 14º.- A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións:
1. Programar e dirixi-las actividades asociativas.
2. Leva-la xestión administrativa e económica da asociación.
3. Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do ano anterior.
4. Convocar e fixa-la data da Asemblea Xeral.
5. Propoñerlle á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para os asociados.
6. Designa-las comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo funcionamento da asociación.
7. Ditar normas interiores de organización e exercer cantas funcións non estean expresamente asignadas á Asemblea Xeral.
8. Resolver sobre as solicitudes de ingreso de novos asociados.
9. Propoñe-lo plan de actividades da asociación á Asemblea Xeral para a súa aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas.
10. Resolve-los procedementos disciplinarios que se instrúan.
11. Aquelas que non veñan atribuídas expresamente á outro órgano da asociación.

Artigo 15º.
1.- A Xunta Directiva será convocada polo presidente, a iniciativa propia ou a petición de calquera dos seus compoñentes.
2.- Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes, sendo necesaria a concorrencia, polo menos, da metade máis un dos seus membros e, en todo caso, do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.
O secretario ou, no seu defecto, o vocal que o substitúa, levantará acta das sesións, que se transcribirá ó libro de actas.

Artigo 16º.- Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituír, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de acadar delas as informacións necesarias. Formarán parte das ditas comisións o número de asociados que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.

Artigo 17º.- A Asemblea Xeral de asociados e asociadas é o órgano de expresión da vontade da asociación e estará formada por tódolos integrantes desta. O presidente e o secretario da asemblea serán o presidente e o secretario da Xunta Directiva.

Artigo 18º.- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario como mínimo unha vez ó ano, e con carácter extraordinario cantas veces o acorde a Xunta Directiva, ou o soliciten o 10% dos socios. Neste último caso realizarase por medio de escrito dirixido ó presidente, autorizado coas sinaturas dos solicitantes, no que se expoña o motivo da convocatoria e a orde do día.

Artigo 19º.- A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente no período que vai desde o mes de ABRIL ata o mes de XUÑO. Tanto a Asemblea Ordinaria como a Extraordinaria serán convocadas con 15 días de antelación polo/a presidente/a da Xunta Directiva.
A notificación farase nos locais da asociación  para as asembleas ordinarias e no domicilio dos asociados para as asembleas extraordinarias.

Artigo 20º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Ordinaria:
1. Aproba-lo plan de actividades.
2. Examinar e aproba-las contas e balances do exercicio anterior.
3. Aproba-los presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio.
4. Exame e aprobación das cotas.

Artigo 21º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria:
1.  Modifica-los estatutos da asociación.
2.  Elixir e cesa-los integrantes da Xunta Directiva.
3.  Aproba-la federación con outras asociacións.
4.  Autoriza-lo alleamento, gravame ou hipoteca de bens sociais.
5.  Acorda-la disolución da asociación.
6.  Designa-los/as liquidadores/as.
7.  Ratifica-la expulsión de asociados e asociadas a proposta da Xunta Directiva.
8.  Solicita-la declaración de utilidade pública da asociación.
9.  Aproba-lo regulamento de réxime interno da asociación.
10.  As que sendo de competencia da asemblea ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade, non poidan agarda-la súa convocatoria, sen grave prexuízo para a asociación.
11.  Tódalas non conferidas expresamente á Asemblea Xeral Ordinaria ou a Xunta Directiva.

Artigo 22º. A Asemblea Xeral quedará validamente constituída sempre que concorran a metade máis un dos asociados na primeira convocatoria ou transcorrida media hora en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes, pero, en todo caso, coa presenza do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.

Artigo 23º.- Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría simple dos asistentes ou representados, excepto os relativos ós apartados do 1 ó 7 do artigo 21º, que requirirán maioría de dous terzos. A continuación levaranse os acordos ó libro de actas e asinarao o/a presidente/a, o/a secretario/a da Asemblea. A acta deberá ser lida na seguinte sesión celebrada pola Asemblea Xeral e aprobada pola maioría dos membros presentes.

Artigo 24º.- Os acordos adoptados conforme ós preceptos anteriores obrigarán a tódolos/as asociados/as, incluso ós/ás non asistentes.

As sesións abriranse cando así o determine o presidente. Seguidamente  procederase por parte do secretario á lectura da acta da asemblea anterior que deberá ser aprobada.
Posteriormente, o secretario procederá a presenta-la orde do día. Cada punto será informado polo membro da Xunta Directiva que lle corresponda, procedéndose ó debate e a aprobación dos correspondentes acordos nos termos contidos nestes estatutos, segundo a materia de que se trate.

Artigo 25º.- Os acordos que vaian contra estes estatutos ou infrinxan os fins da asociación poderán ser recorridos en reposición diante da Asemblea Xeral. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a xurisdición ordinaria.

Artigo 26º.- 1. O secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o libro rexistro de asociados e terá ó seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade. Correspóndelle, así mesmo, notifica-las convocatorias, custodia-las actas e expedir certificacións destas co visto e prace do presidente. O secretario tamén levará o inventario dos bens da asociación nun libro establecido para este efecto.
2. Nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade do secretario, o presidente designará entre os vocais a un que desenvolva esta función.

Artigo 27º.- 1. O tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á asociación, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o presidente, levará a contabilidade da asociación, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos asociativos, elaborará o borrador de orzamentos da asociación así como as contas de resultados e balances.
2. O tesoureiro ten a obriga de proceder ó peche do exercicio orzamentario antes do 15 de decembro, co fin de que as contas estean a disposición dos membros da asociación nos quince días anteriores á celebración da asemblea ordinaria.

Artigo 28º.- Os vocais terán as seguintes atribucións:
1. Realizar programas e propostas na súa área de actuación.
2. Desempeña-los traballos que lle sexan encomendados pola Xunta Directiva.

 

CAPÍTULO IV

RÉXIME ECONÓMICO

 

Artigo 29º.- A asociación no momento de inicia-las súas actividades dispón dun patrimonio de  1.700,00 euros. O peche do exercicio económico coincidirá co do ano natural.

Artigo 30º.- A asociación funcionará en réxime de presuposto anual, con partidas diferenciadas de ingresos e gastos. O borrador de presuposto será elaborado polo tesoureiro da asociación, que deberá telo preparado antes do un de xaneiro de cada ano, a fin de que poida ser aprobado na Asemblea Xeral Ordinaria.


Artigo 31º.- A asociación manterase dos seguintes recursos:
1. As cotas periódicas dos/as asociados/as.
2. As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola asemblea.
3. As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.
4. Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades da asociación.
5. Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades non lucrativas.

Artigo 32º.- A Asemblea Xeral Ordinaria, a proposta da Xunta Directiva, aprobará tanto as cotas ordinarias como as extraordinarias que non serán reintegrables en ningún caso. O recadado dedicarase a atende-las necesidades da asociación.

Artigo 33º.- Anualmente, con referencia ó ultimo día do exercicio económico de cada ano, elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será posta a disposición dos/as asociados/as, durante un prazo non inferior a 15 días ó sinalado para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalas ou censuralas.

Artigo 34º.- Para a disposición de fondos das contas que a asociación ten nas entidades bancarias será necesaria a sinatura conxunta do presidente e do tesoureiro.

Artigo 35º.- Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser distribuídos entre os/as asociados/as os recursos obtidos pola asociación.

 

CAPÍTULO V

DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

 

Artigo 36º.- O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nestes estatutos, como o procedemento de elección dos membros da Xunta Directiva e o procedemento disciplinario, e non pode ir en ningún caso en contra do estipulado neles. En todo caso, o funcionamento interno da asociación estará sometido ó ordenamento xurisdicional civil.

 

CAPÍTULO VI

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS E DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN

 

Artigo 37º.- Os ditos estatutos só poderán ser modificados por acordo da Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto, adoptado polas 2/3 partes dos asociados. A proposta de convocatoria deberá ir acompañada do texto das modificacións propostas.

Artigo 38º.- A asociación disolverase voluntariamente por acordo dos asociados adoptado polas 2/3 partes dos asistentes á Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto.

Artigo 39º.- Acordada a disolución, a Asemblea Xeral Extraordinaria designará tres asociados/as liquidadores, que xunto o/a presidente e o/a tesoureiro/a, procederán para efectua-la liquidación dos bens, pagando débedas, cobrando créditos e fixando o haber líquido resultante.

Artigo 40º.- O haber resultante, unha vez efectuada a liquidación, doarase a outra asociación non lucrativa e inscrita na comunidade autónoma que teña iguais ou similares fins que os desta asociación.
O xustificante da doazón será presentado no Rexistro de Asociacións correspondente para proceder á inscrición da disolución da asociación.

 

NOTA INFORMATIVA

Informase que a Asociación implantou a normativa de Protección de Datos polo que os datos persoais que se manexen serán incorporados nos ficheiros da Asociación Cultural Airiños de Orbazai, a finalidade pola que se recollen os datos poderá ser de diversa natureza, sendo  a principal  xestionar a relación entre o socio e a Asociación, por calquer medio de comunicación. Todas as persoas que o desexen poderán  exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición comunicándollo por escrito ao Responsable do Ficheiro en Lugar A TORRE 1, 27297-Orbazai (LUGO).

Venres, 14 Febreiro 2014 08:00

Actividades 2017-2018

APERTURA DE PRAZO PARA A INSCRICIÓN NOS CURSOS E ACTIVIDADES PERMANENTES DA ASOCIACIÓN CULTURAL AIRIÑOS DE ORBAZAI.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN DE 1 DE XUÑO A 30 DE XUÑO DE 2017

ENSAIOS OS MÉRCORES NOS LOCAIS SOCIAIS (Antigua Escola e novo local de Xanares)

 

Modalidade Día Hora Duración
Ensaio "Airiños de Orbazai" (Grupo) a partir de 14 anos) Mércores 21:00 a 22:00 12 meses
GAITA E PERCUSIÓN     20:00 a 21:00 Ata o 30 de Xuño de 2018

 

Os ensaios comenzarán o 6 de SETEMBRO de 2017, é os pagamentos faranse a primeiros de cada mes

 • A Asociación Cultural de Airiños de Orbazai, reservase o dereito de cancelar as actividades ou cursos se non se chegaren a cubrir un número mínimo de prazas por curso ou actividade.
 • As prazas dispoñibles serán ocupadas preferentemente e segundo o disposto no art. 10 dos Estatutos por socios fundadores , numerarios, e xuvenís, por rigoroso orde de inscripción. Se quedaran prazas dispoñibles poderán ser ocupadas por socios simpatizantes, todo elo de conformidade coas bases aprobadas por acordo da xunta Directiva de data 28-5-17

Destinatarios e Beneficiarios

 • Socios/as da asociación Cultural Airiños de Orbazai

 

Profesorado de Airiños de Orbazai

 

Inscríbete co formulario de contacto

Páxina 4 de 4

Actividades 2017-2018

O obxetivo principal destas actividades é fomentar o noso Folclore Galego. O baile, a musica de gaita , acordeón e a percusión tradicional galega . Mais tamén compartindo as diferentes clases, un tempo común para divertirse nos ensaios conxuntos o longo do curso

Horarios e Inscricións

V Foliada

Celebrarase o Sábado 6 de Xuño de 2015

Información V Foliada

Galería de fotos

Vídeo resumo

Vídeo completo

IV Foliada

Unha escolma dos momentos máis salientables da IV Foliada 2014

Visualizar Galería

Colaboradores

 • Deputacion de Lugo

 • Comunidade de Montes

 • 1
Onlain free bet offers here.